Wildlife monitoring by using Trail Camera (Wildkamera)

Long-term monitoring of wildlife by use of 20 Trail Cameras in an agricultural area near Aarhus in Denmark. The periode was from september 2016 to april 2018. The cameras have been placed in different landscape elements (in hedgerows, along small watersteams, in faunapassage under roads, by large heaps of fieldstones and by holes used by fox, badger and raccoon dogs. Below is a list over the total numbers of records of the different species of mammals and birds, there have been recorded. In total arround 43.000 records. Later more details of the most interesting species will be described (marked with green links in the list below).

Senest updateret : 8 juli 2018.

Referance : www.koldkærbæk.dk  Kontakt : koldkaerbaek.dk@gmail.com

Undersøgelsen er sket på frivillig basis uden nogen økonomisk støtte. Tak til områdets lodsejere for tilladelse til opsætning af vildtkamera og færdes på arealerne.

Formålet med undersøgelsen
• At registrere læhegn og vandløbs betydning som spredningskorridor for dyrelivet i det åbne landskab. Området omkring Koldkær Bæk er meget varieret med en alsidig bestand af pattedyr og fugle.
• At registrere dyrenes anvendelse af 2 faunapassage, som er etableret i forbindelse med Koldkær Bæks underløb af 2 befærdede veje.
• At undersøge bunker af marksten betydning for de mindre pattedyr samt rovdyr, der prædaterer på dem.
• At registrere aktiviteten ved grave, som anvendes af ræv, grævling og mårhund. Herunder evt. yngel samt føde, der blev bragt til graven.
• At registrere dyrelivet over en længere periode for at se årstidsvariationerne samt døgnvariationerne.
• At registrere dyreadfærd, som søgemønster, bevægelseshastighed (færdes dyrene roligt eller er de skræmte/stressede), afsættelse af duftspor, sociale aktiviteter.

Total antal videorecords af forskellige arter af Pattedyr og Fugle

Nedenfor er en oversigt over det totale antal optagelser med de forskellige dyreart.
For de mest interessante arter følger senere mere detaljerede analyser. F.eks. opdelt på landskabselement, årstidsvariation og døgnvariation samt antal records med en art pr. 100 observationsdøgn. I listen nedenfor er med grønt link markeret hvilke arter, der i første omgang vil blive analyseret. Klik på linkene – her findes allerede oplysninger om arternes forekomst ved Koldkær Bæk.
The list shows the Animal species  and theTotal numbers of videorecords with the species

PATTEDYR, MAMMALS
Pindsvin, Erinaceus europaeus, Hedgehog    65
Spidsmus sp, Sorex sp, Shrew sp    221
Vandspidsmus, Neomys fodiens, Water-shrew    4
Hare, Lepus europaeus, Brown Hare    737
Rødmus, Clethrionomys glareolus, Bank Vole    499
Halsbåndsmus, Apodemus flavicollis, Yellow-necked Mouse    6.749
Mus sp, Mouse sp    258
Brun Rotte, Rattus norvegius, Brown Rat    2.012
Ræv, Vulpes vulpes, Red Fox    2.490
Mårhund, Nyctereutes procyonoides, Raccoon Dog    416
Grævling, Meles meles, Badger    1.362
Lækat, Mustella Erminea, Stoat    105
Brud, Mustela nivalis, Wealis    56
Ilder, Mustela putorius, Polecat    289
Mink, Mustela vison, Mink    16
Odder, Lutra lutra, Otter    144
Husmår Martes foina, Beech Marten    906
Rådyr, Capreolus capreolus, Roe Deer    11.867

SUM PATTEDYR, SUM MAMMALS    28.196

FUGLE, BIRDS
Skarv, Phalacrocorax carbo, Cormorant    6
Fiskehejre, Ardea cinerea, Gray Heron    142
Gråand, Anas platyrhynchos, Mallard    361
Musvåge, Buteo buteo, Buzzard    42
Spurvehøg, Accipiter nisus, Sparrow Hawk    15
Agerhøne, Perdix perdix, Partridge    9
Fasan, Phasianus colchicus, Pheasant    2.317
Grønbenet Rørhøne, Gallinula chloropus, Moorhen    20
Blishøne, Fulica atra, Coot    2
Vandrikse, Rallus aquaticus, Water Rail    48
Vibe, Vanellus vanellus, Lapwing    9
Dobbeltbekkasin, Gallinago gallinago, Snipe    24
Skovsneppe, Scolopax rusticola, Woodcock    14
Ringdue, Columba palumbus, Wood Pigeon    636
Natugle, Strix aluca, Tawny Owl   6
Isfugl, Alcedo atthis, Kingfisher    5
Stor Flagspætte, Dendrocopus major, Great Spotted Woodpecker    1
Gråkrage, Corvus corone, Hooded Crow    585
Råge, Corvus frugilegus, Rook    45
Allike, Corvus monedula, Jackdaw    329
Husskade, Pica Pica, Magpie    997
Skovskade, Garrulus glandarius, Jay    253
Musvit, Parus major, Great Tit    441
Blåmejse, Parus caerulus, Blue Tit    69
Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes, Wren    73
Vandstær, Cinclus cinclus, Dipper    3
Sjagger, Turdus pilaris, Fieldfare    91
Sangdrossel, Turdus philomelos, Song-Thrush    447
Vindrossel, Turdus iliacus, Redwing    114
Ringdrossel, Turdus torquatus, Ring-Ouzel    2
Solsort, Turdus merula, Blackbird    5.518
Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus, Redstar    169
Nattergal, Luscinia luscinia, Trush-Nightingale    55
Rødhals, Erithacus rubecula, Robin    281
Munk, Sylvia atricapilla, Blackcap    17
Tornsanger, Sylvia communis, Whitethroat    15
Grå Fluesnapper, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher    12
Hvid vipstjert, Motacilla alba, White Wagtail    2
Bjergvipstjert, Motacilla cineria, Gray Wagtail    2
Jernspurv, Prunella modularis, Dunnock    3
Stær, Sturnus vulgaris, Starling    12
Kærnebidder, Coccothraustes coccothraustes, Hawfinch    4
Grønirisk, Carduelis chloris, Greenfinch    22
Stillits, Carduelis carduelis    50
Grønsisken, Carduelis spinus, Siskin    4
Gråsisken, Carduelis flammea, Redpoll    183
Dompap, Pyrrhula pyrrhula, Bullfinch    15
Bogfinke, Fringilla coelebs, Chaffinch    324
Gulspurv, Emberiza citronella, Yellowhammer    231
Rørspurv, Emberriza schoeniclus, Reed-Bunting    11
Skovspurv, Passer montanus, Tree-Sparrow    4
Småfugl Sp, Passerins sp, small birds sp.    569
SUM FUGLE, SUM BIRDS    14.277

SUM PATTEDYR og FUGLE, SUM MAMMELS AND BIRDS    42.609

DOMESTIC SPECIES
Kat, Cat domestic    246
Hund, Dog domestic    35
Kreaturer, Cattles    459
SUM DOMESTIC SPECIESES    740

THE TOTAL AMOUNT OF RECORDS WITH SPECIES    43.545

Falske optagelser, False records *)  17.500

GRAND TOTAL AMOUNT OF RECORDS ca.     61.000

*) Falske optagelser defineres som optagelser, som ikke er aktiveret af dyr, men f.eks. af grene i blæsevejr, solreflekser i vandoverflade eller på jorden, skumpletter i vandoverfladen mm.

*) False records are records not activated by mammals or birds. They are activated by movements in branches, sunreflektions in the water or foambubbles in the water.

Kort over Optagelsessteder
Nedenfor er et kort over optagelsesstedernes pladsering. Kortet skal ses sammen med en beskrivelse af alle optagelsesstederne.

Kort over pladseringen af Vildtkamera i perioden september 2016 til april 2018. Alle er pladseret i det område, som Koldkær Bæk afvander. Området ligger ca. 5 km nord for Aarhus Centrum. Midt i billedet ses Koldkær Gård. Der er anvendt 20 vildtkamera men 30 pladseringer. I nogle situationer har det været nødvendigt at genpladsere et kamera. I teksten er en beskrivelse af landskabselementerne for hver pladsering. Map over the 30 places the 20 trail cameras have been places in the periode from september 2016 to april 2018. In the text is a landscape description fore each place. Luftfoto : Ortofoto 2018. Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering.

Kort over pladseringen af Vildtkamera i perioden september 2016 til april 2018. Alle er pladseret i det område, som Koldkær Bæk afvander. Området ligger ca. 5 km nord for Aarhus Centrum. Midt i billedet ses Koldkær Gård. Der er anvendt 20 vildtkamera men 30 pladseringer. I nogle situationer har det været nødvendigt at genpladsere et kamera. I teksten er en beskrivelse af landskabselementerne for hver pladsering.
Map over the 30 places the 20 trail cameras have been places in the periode from september 2016 to april 2018. In the text is a landscape description fore each place.
Luftfoto : Ortofoto 2018. Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering.

Beskrivelse af landskabselementerne på optagelsesstedet
I skemaform vises landskabeligeelementer for hver enkelt observationssted.

Klassifikation af landskabs elementernes værdi, hvor vildtkamera var pladseret. Classification of the landscape elements value, where the trail cameras were placed.

Klassifikation af landskabs elementernes værdi, hvor vildtkamera var pladseret.
Classification of the landscape elements value, where the trail cameras were placed.

Stederne hvor vildtkamera var pladseret er værdisat i forhold til de forskellige landskabselementer. Se anden tabel hvor værdierne er beskrevet nærmere. The places with trail cameras are giving a rating in relation to the different landscape elements. Please se the difinitions of the values in a nother table.

Stederne hvor vildtkamera var pladseret er værdisat i forhold til de forskellige landskabselementer. Se anden tabel hvor værdierne er beskrevet nærmere.
The places with trail cameras are giving a rating in relation to the different landscape elements. Please se the difinitions of the values in a nother table.

Metode til opgørelse af bestandstætheden i forskellige biotoper ved brug af Vildtkamera (Trail Camera)
• Som følge af forskellige antal observationsdage på de forskellige steder, er der i nogle detailanalyser af de enkelte dyrearter foretaget beregninger af antal registreringer i forhold til antal observationsdøgn. Der er omregnet til ’Antal registreringer af en dyreart pr. 100 observationsdøgn’
• Værdien kan benyttes til at vurdere bestandstætheden af en art i forskellige biotoper eller årstidsvariationer, eller udviklingen over en årrække.
• Metoden skal anvendes med forsigtighed, da den har en række usikkerheder. Antallet af observationsdøgn har stor indflydelse på usikkerheden. Jo længere observationsperiode, jo større bliver sikkerheden.
• Dette kan illustreres ved et tænkt eksempel. Er observationsperioden kun 1 døgn og der tilfældigvis er registreret 0 af art A og 1 af art B giver beregningen: Art A = 0 pr. 100 observationsdøgn. Art B = 100 pr. 100 observationsdøgn. Havde observationsperioden været 100 døgn og med samme antal registreringer, var sikkerheden, alt andet lige, betydelig højere. Resultatet for art B ville være total forskelligt (1 pr. 100 observationsdøgn).

.
Metode
• Der blev anvendt 20 Vildtkameraer – primært samme model for at få ens optagelsesbetingelser.
• Alle kameraer var indstillet til at optagen en video af 10 sekunders varighed, hver gang et dyr aktiverede kameraets bevægelsessensor.
• Intervallet mellem videoerne var sat til 6 sekunder. Herved havde kameraerne tid til at gemme videooptagelse på Memorykortet og blive klar til næste optagelse. Blev kameraer systemmæssigt udfordret, kunne det resultere i at det blokerede for yderligere optagelser.
• Der blev på testniveau forsøgt med foto (stilbilleder). Der blev ikke anvendt foto, da erfaringen var, at der er for mange billeder uden dyr. Desuden var mange fotooptagelser af en karakter, så artsbestemmelse kunne være vanskelig.
• Video har den fordel at dyrenes bevægelsesmønster registreres. Det er ofte en vigtig faktor til artsidentifikation. F.eks. mellem Halsbåndsmus og Rødmus, eller mellem forskellige arter af småfugle. F.eks. hvis de øvrige karakteristika var mindre tydelige, eller dyret var langt væk, utydeligt eller under andre ugunstige forhold.
• Der blev optaget lyd. Det var interessant at høre forskellige pattedyrs lyde. Lydoptagelserne var af stor betydning for identifikation af de mindre fuglearter.
• Videoernes varighed på 10 sekunder var et kompromis. I starten var enkelte optagelser på 15 sekunder. Da det i mere end 90 % af optagelserne er muligt at identificere dyrearten og antal inden for de første sekunder af videooptagelsen vil en optagelseslængde på 5 sekunder være tilstrækkeligt. Som hovedregel er dyrene ude af kameraet optagelsesfelt inden for de første 5 sekunder. Vil man gerne registrere dyrenes adfærd (hvis de giver sig god tid), kan en længere videolængde være ønskelig. Under hensyntagen til batteriernes levetid, plads på memory kort mm., blev optagelsestiden fastlagt til 10 sek.
• Faunakameraerne blev tilset med ca. 14 dages mellemrum. Her blev der skiftet memorykort, og batterier, hvis det var nødvendigt. Et tilsyn tog kun få minutter. Herefter var der ro ved kameraet resten af tiden. Dette har særlig betydning for kameraer ved ræve- og grævlingegrave.
• 14 dages optagelserne blev analyseret løbende. Der blev registreret optagelsessted, dato og tidspunkt på døgnet, art, antal, evt. køn og alder, adfærd, bevægelsesretning samt evt. andre specielle oplysninger.
• Resultaterne blev registreret i en database-struktur så der var muligt for at foretage dybere analyser af udvalgte arter (Dette opgøres særskilt).
• Alle videooptagelser er gemt. Der er entydig link mellem den enkelte databaseregistrering og den enkelte videooptagelse. Hvis der senere bliver et ønske om at afklare en eller anden ting, er der mulighed for at udtrække det ønskede antal videoer -> gennemse dem for en given faktor -> og registre faktoren i databasen.
• Faunakameraerne blev pladseret, så de havde en passende fordeling mellem følgende landskabselementer:
o dyreveksler i læhegn,
o dyreveksler langs vandløb,
o vadesteder hvor dyrene passerer vandløb,
o faunakorridorer under veje,
o ved bunker af marksten,
o ved grave anvendt af ræv, grævling og mårhund
• Som udgangspunkt var der et ønske om at faunakameraer skulle registrere så længe som muligt. Dog viste det sig nødvendigt at afkorte optagelsesperioden på nogle steder. Det kunne f.eks. være fordi kreaturer ødelage kamera. Eller efter ønske af ejeren af stedet, hvor kameraet var pladseret. En anden årsag til at afkorte optagelsen kunne være at stedet gav for mange fejloptagelser, så memorykort var fyldt op på få timer.(solskin i vandfladen, skumbobler i vandoverfladen, for meget lys/skygge bevægelse, grenes bevægelser i vinden (hvor grenene ikke kunne fjernes eller fikseres).
• Kamera blev i sådanne situationer genpladseret et nyt sted. Derfor er der 20 kamera men 30 optagelsessteder.

Detailanalyse af udvalgte dyrearter
For de mest interessante arter følger senere mere detaljerede analyser.

F.eks. opdelt på landskabselement, årstidsvariation og døgnvariation samt antal records med en art pr. 100 observationsdøgn.