Vibe, Vanellus vanellus, Lapwing

Vibe – i 2015 er observeret 3 par viber i nærheden af Koldkær Bæk. 2 par med unger i området ved Brendstrup Eng og de mange hestefolde. Det tredie par blev observeret i området omkring Topkær. Desuden ses jævnligt overflyvende Vibe. Derimod er aldrig observeret Vibe på Overdrevet. I sensommeren / efteråret ses flokke af rastende Viber på markerne i Brendstrup Eng og på brederne ved Hospitalssøerne. Største flok har været omkring 40 individer.

 Viben er en normade (status sommeren 2018)

I årene 2016 – 2018  har Viben i højere grad været en focus-art, og der er brugt mere tid i april – maj (inden vegetationen er for høj) på at fastsætte vibe-bestanden i området, som Koldkær Bæk gennemløber. Her har det med stor tilfredshed kunnet konstateres, at der er flere ynglende viber end konstateret i 2015 (det var sikkert ikke grundigt nok). I Koldkær Bæk området er der 4 steder, hvor Viben yngler (se kort over området):

 • Brendstrup Eng = 2 – 3 par
 • Revelhøj  = 1 – 2 par
 • Humlehus Eng = 2-3 par
 • Topkær = 2 – 3 par
 • Ialt for området omkring Koldkær Bæk = 7 – 11 par

Hvad normadeagtigt er der ved Viben? Der er observeret følgende mønster:

 • Viben pladserer så vidt muligt sin rede på barjord eller jord med meget lidt og meget lav vegetation (dvs. marker med vårafgrøder). I Koldkær Bæk området pladseres reden på marker, der er jordbearbejdede og lige sået til med vårafgrøder. Det er aldrig observeret, at viben pladserer sin rede på en afgræsset eng.
 • Reden pladseres, så vidt muligt, højt beliggende på marken. Herved kan Viben, når den ligger på reden, overskue omgivelserne for eventuelle rovdyr.
 • Når vibe-ungerne er udruget, fører de voksne fugle ungerne fra marken med vårafgrøder (der nu er vokset i højden) hen til et afgræsset engområde / vådområde, gerne med fugtige områder med lav vandstand. I de fugtige områder er der sandsynligvis de insektmængder, som ungerne skal spise for at vokse sig flyvefærdige.
 • Det normadeagtige ved viben er, at den tilpasser sig redepladseringen fra år til år. Den mark, som har vårafgrøde det ene år, har vinterafgrøde det næste år. Viben må, som en normade, følge landmandens sædskifte og pladsere rederne, der hvor vårafgrøderne er. Vinterafgrøderne er for høje og uegnede til redepladsering.
 • Det ser ud til, at der skal være opfyldt mindst 2 faktorer for at Viben yngler. 1) Der skal være råjord / meget lav vegetation til pladsering af reden (primært vårafgrøder). 2) Inden for kort afstand skal der være et fugtigt engområde / moseområde med lav vegetation, hvor ungerne kan finde deres føde. Primært i form af insekter (man kan se, at de små unger løber rundt og snapper insekterne). De voksne fugle fange ikke føden til ungerne. Deres vigtigste opgave er, at holde vagt og fører ungerne hen, hvor føden er.
 • Af de 2 faktorer er de fugtige områder uden tvivl den vigtigste faktor. Men vårafgrøder i nærheden af et fugtigt, afgræsset område er sandsynligvis også en vigtig faktor.
 • I forbindelse med samfundets krav til landbruget om at begrænse udledningen af næringsstoffer i vandmiljøet, har landbruget over de seneste årtier begrænset vårafgrøderne til fordel for vinterafgrøder. Dette fordi vinterafgrøderne med deres rod- og plantemasse om vinteren kan fastholde næringsstofferne og dermed mindske udvaskningen i vandmiljøet.
 • Det er en ‘Koldkær Bæk teori’, at nedgangen i arealet med vårafgrøder, er en af årsagerne til Vibens tilbagegang i Danmark. Nedgangen i fugtige områder med lav vegetation er sandsynligvis den vigtigste årsag til Vibens tilbagegang. Måske kan man øge bestanden af Viber, ved at sikre, at der er flere arealer med vårafgrøder tæt på vådområderne? (hvilket dog kolliderer med øget næringsstofudledning i vådområderne).
 • Det kunne være spændende at undersøge, om der er nogle steder, hvor Viben pladserer sin rede på afgræssede vådområder. Hvad gør Viben i Marsken? I Holland? I Østeuropæiske lande? Hvad er fordelingen af Vibereder i vårafgrøder i forhold til pladsering på afgræssede vådområder i disse områder? Er der overhovedet nogle steder, hvor Vibebestanden har det godt ? (og hvad skyldes det?)

Senere følger oversigtskort, som viser Viberedernes pladsering de enkelte år. Desuden kommer billeder og små videoer af Viben ved Koldkær Bæk.