Oversigt – Pattedyr

Dyrelivet langs Koldkær Bæk er varieret. Det skyldes sandsynligvis at :

  • landskabet er delt op i forholdsvis små enheder. Hvorved de forskellige vegitationstyper snor sig ind imellem hinanden og dermed giver en stor randeffekt.
  • Langs den centrale del af Koldkær Bæk er der 3 overdrevsområder, som sandsynligvis har været næste kontinuerligt afgræsset i mere end 100 år. Det består af nogle forholdsvis stejle arealer ned til bækken foruden nogle fugtige flade arealer. De har næppe været under plov.
  • Dertil kommer at en del af landbrugsarealerne er relativt ekstenstensivt drevne, med mange fritidslandbrug med hestefolde. De kortgræssede arealer ynder mange pattedyr og fuglearter.
  • I området er en del læhegn og smålunde. Der er dyreveksler i de fleste, og er sandsynligvis vigtige som spredningskorridor for både dyr og planter. Nogle af læhegnene er relativt gamle med et varieret antal træarter og buske. Særlig skal fremhæves et sandsynligvis mere end 100 år gammelt læhegn, i den vestlige del af Koldkær Bæk området. Her findes 100 årige mirabelletræer samt mange andre træearter og buske foruden en frodig urtevegetation. Her er masser af dødt ved og grene. Inde midt i læhegnet løber en lille kilde, som dog udtørrer i visse perioder. Her er flere ræve og grævlingegrave. Utroligt at de gamle træer ikke er væltet i en af de mange orkaner, der har løbet over landet. Det gamle læhegn er helt klart et af områdets fineste kronjuveler.  Håber det må blive bevaret !
  • I området er en del mindre vandløb og vandhuller. Der er dyreveksler langs en del af vandløbene. De er sandsynligvis vigtige som spredningskorridor for dyr og planter.
  • Endelig sker der meget anlægsarbejde og byggeri i området. Det skulle man umiddelbart tro var til gene for dyrene. Men lige i etableringsfasen er det fødemæssigt et stort plus for dyrene. De mange brakarealer og arealer med rå jord er et stort spisekammer med mange ukrudtsarter samt mange insekter (som ynder ukrudsplanterne samt at opholde sig på den solopvarmede rå jord).
  • Fra flere lokale er det oplyst, at der drives forholdvis lidt jagt i området. Det skal ikke afvises at dette også kan være en medvirkende årsag, til den relavtivt høje bestand af Rådyr, Hare, Fasaner og Agerhøns

Se også listen over pattedyr.