Oversigt – Fugle

Fuglelivet langs Koldkær Bæk er varieret. Det skyldes sandsynligvis at :

  • landskabet er delt op i forholdsvis små enheder. Hvorved de forskellige vegitationstyper snor sig ind imellem hinanden og dermed giver en stor randeffekt.
  • Langs den centrale del af Koldkær Bæk er der 3 overdrevsområder, som sandsynligvis har været næste kontinuerligt afgræsset i mere end 100 år. Det består af nogle forholdsvis stejle arealer ned til bækken foruden nogle fugtige flade arealer. De har næppe været under plov.
  • Dertil kommer at en del af landbrugsarealerne er relativt ekstenstensivt drevne, med mange fritidslandbrug med hestefolde. De kortgræssede arealer ynder mange pattedyr og fuglearter.
  • Endelig sker der meget anlægsarbejde og byggeri i området. Det skulle man umiddelbart tro var til gene for dyrene. Men lige i etableringsfasen er det fødemæssigt et stort plus for dyrene. De mange brakarealer og arealer med rå jord er et stort spisekammer med mange ukrudtsarter samt mange insekter (som ynder ukrudsplanterne samt at opholde sig på den solopvarmede rå jord).
  • Fra flere lokale er det oplyst, at der drives forholdvis lidt jagt i området. Det skal ikke afvises at dette også kan være en medvirkende årsag, til den relavtivt høje bestand af Rådyr, Hare, Fasaner og Agerhøns

Beskrivelse af fuglelivet ved Koldkær Bæk

Fuglelivet ved Koldkær Bæk vil dels ske med en overordnet arts-liste, hvor de enkelte fuglearter kort beskrives. Dels ved en mere udførlig beskrivelse af udvalgte arter. Her vil indgå fotos og små videoer. Denne fremgangsmåde er valgt for at give den brede befolkning et indtryk af hvor fin en natur-perle Koldkær Bæk er, samt hvad man kan forvente at opleve på en tur ved Koldkær Bæk. I øjeblikket indeholder den udførlige beskrivelse arterne Agerhøne, Vibe, Musvåge og Tårnfalk. Da Agerhønen og Viben er i stærk tilbagegang på landsplan, men synes at trives godt ved Koldkær Bæk, er disse 2 arter ‘focus-arter’. Det betyder at antal ynglepar i området omkring Koldkær Bæk vil blive forsøgt optalt hvert år, så det er muligt at følge bestandsudviklen.

På sigt

På sigt vil den udførlige beskrivelse blive udvidet med flere arter, så vidt muligt vedhæftet en kort beskrivelse, som har relation til Koldkær Bæk.

i årene 2008 – 2018 er indsamlet et betydeligt antal oplysninger om fuglene ved Koldkær Bæk. De vil blive suppleret med yderligere registreringer i de kommende år. Det er hensigten at formidle disse oplysninger på dette Site. Det bliver sandsynligvis på artsliste-form, for de forskellige områder, som Koldkær Bæk gennemløber.

GPS-registrering

En stor del af fugleregistreringerne indeholder positionsregistrering. Det er hensigten at præcentere dette materiale på kortform. Dette arbejde forventes at kunne give nogle interessante oplysninger.