Agerhøne, Perdix perdix, Partridge

Agerhønen synes at trives godt i området, som støder op til Koldkær Bæk. Fra 2014 og de efterfølgende år er antallet af territoriehævdende / ynglende Agerhøns forsøgt optalt. Der vurderes at være 4 – 6 par Agerhøns omkring Koldkær Bæk. Opgørelsen er med stor usikkerhed.

Der blev registreret positiv effekt for Agerhøne i områder med store Anlægsaktiviteter. Ved anlægsarbejderne med Aarhus Universitetshospital i Skejby, den nye firsporede Palludan Müllersvej, Letbanen samt nye bygninger ved Agro Food Park  var der meget store arealer med råjord med pionerplanter. Ligeledes var der store arealer, som fik lov til at ligge brak i en periode. Det har sandsynligvis været meget gunstigt for Agerhøne, idet der har været masser af insekter i ynglesæsonen og rigeligt med frø i vinterhalvåret. Som eksempler kan nævnes at omkring 2014 og 2015 blev der registreret territoriehævdende Agerhøne, der hvor Marielystvejen støder ud til den nye Palludan Müllervej. Desuden blev der registreret en voksen Agerhøne med unger, i det område hvor Letbanen senere fik stoppested ud for Aarhus Universitets Hospital.  Efter nogle år, da områderne voksede til og ændrede karakter, blev Agerhønen ikke længere registreret i de 2 områder.

Senere vil blive vist et kort med de steder, der er registreret territoriehævdende Agerhøne.

Mødet med en Agerhøne med unger er en stor oplevelse. Er man heldig at træffe en Agerhøne med unger, er det en oplevelse, man ikke glemmer med det samme. Den voksne fugl er meget temperamentsfuld og stikker ikke halen mellem benene i forhold til et stort menneske. Den voksne fugl skælder højlydt ud og tramper aggressivt rund. – Man skynder sig hurtigt væk, for at give den lille familie ro.

Optællingsmetode: Det er en vanskelig sag at optælle bestanden af Agerhøns. Det er meget tidskrævende at trave områderne igennem for at finde Agerhønen. Den trykker meget, og man skal meget tæt på den, før den den flyver op. Erfaringerne fra Koldkær Bæk er, at den bedste metode er, at tage ud i området en lun og vindstille aftenen i marts-april-maj måned. Fra solnedgang og den efterfølgende time er der bedst mulighed for at høre Agerhøne-hannens karakteristiske ’skogren’. På en aften kan man som regel kun nå et område. Nogle gange sidder man og lytter og lytter. Hov var det ikke en ’skogren’? Man sidder helt stille et minuts tid og så skogrer Agerhønen igen. Jo, den var god nok. Nogle gange hører man den ikke mere den aften. Derfor er det nødvendigt at give sig tid og kun ta’ et område pr. aften.

2 Agerhøns (den ene står i kanten af buskene) på parkeringspladsen til Agro Food Park. Agro Food Park ligger vest for overdrevet ved Koldkær Bæk. 12-4-2014.

2 Agerhøns (den ene står i kanten af buskene) på parkeringspladsen til Agro Food Park. Agro Food Park ligger vest for overdrevet ved Koldkær Bæk. 12-4-2014.

Flokstørrelse på op til 15-20 Agerhøns

I de strenge vintre omkring 2010 blev der flere gange observeret  en flok af Agerhøns på 15-20 eksemplarer. Det var på arealerne omkring Agro Food Park. Det er uvist, om der er sket fodring i området. I vinteren 2015/2016 er igen registreret en flok på 15 Agerhøns. Samling i flok er den bedste taktik i forhold til at modstå angreb fra rovfugle – især på en vinterdækket mark. For det enkelte individ mindskes ricikoen for at blive dræbt, desto større flokken er. Hvorfor var flokken så ikke på f.eks. 100 individer. Det kan der være flere forklaringer på. For det første var der nok ikke flere Agerhøns end 15-20 i området. Omkring hele Aarhus er der næppe 100 Agerhøns ialt. Det ville give alt for meget flyveaktivitet, hvis fuglene over så stort et område skulle samles i een flok. Desuden vil et område som Koldkær Bæk næppe indeholde nok føde til en flok af den størrelse. Flokken ville skulle flyve rundt til nye områder for at finde føde. Agerhønen er en dårlig flyver og ville bruge alt, alt for meget energi på at flyve for meget rundt. Store flokstørrelser for Stære, Drosler, Ringduer mm. hænger fint sammen med at de er væsentlig bedre flyvere en Agerhønen. Men Agerhønen har også sine fortrin, som hønsefugl er den eminent til at løbe på jorden. I forhold til en Ringdue er Agerhønen mange gange hurtigere på jorden. I luften gør det modsatte forhold sig gældende. Her er Agerhønen stoppet efter få hundrede meter.

Sandsynligvis fjer fra en agerhøne, som er blevet taget af en rovfugl. Fundet på en mark ved Koldkær Bæk. 12-4-2014.

Sandsynligvis fjer fra en agerhøne, som er blevet taget af en rovfugl. Fundet på en mark ved Koldkær Bæk. 12-4-2014.

..