En lille naturperle ved Skejby i Aarhus

Koldkær Bæk ligger kun 5 km fra Aarhus Centrum, tæt på Skejby. Et fint lille naturområde, som er ukendt for de fleste. Se kort over området.

Koldkær Bæk slynger sig naturligt gennem det fredede overdrev, tæt på Skejby ved Aarhus. 16-3-2016.

Koldkær Bæk slynger sig naturligt gennem det fredede overdrev, tæt på Skejby ved Aarhus. 16-3-2016.

På dette website gives en beskrivelse af

Dyre- og plantelivet ved Koldkær Bæk og nærmeste område – nogle af de mere spændende dyr, der yngler i området er(klik på arten for at læse mere) Odder, Grævling, Ræv, Lækat, Brud, Ilder, Hare, Rådyr, Mårhund, Agerhøne, Vibe, Gøg, Rørhøg, Rød glente, Musvåge, Tårnfalk, Hvepseedderkop og Havørred. Af planter kan nævnes  Maj Gøgeurt, Eng-nellikerod, Eng-Kabbeleje og Hulkravet Kodriver.

Der er registreret omkring 130 fuglearter og 20 pattedyrarter ved Koldkær Bæk og nærmeste område.

Koldkær Bæk og hele det opland, der leverer vand til bækken, er på knap 1.000 ha. Bækkens samlede forløb er på ca. 12 km. Se kort over området.

De vigtigste landskabselementer, som har betydnig for det rige dyre- og planteliv, er:

  • Koldkær Bæk
  • Omkring 70 små søer og vandhuller. Hertil kommer en del kildevæld
  • Engarealer samt Overdrev, som afgræsses af kreaturer, heste og får
  • Småskove, krat og frodige læhegn
  • Landbrugsarealer, hvoraf en del dyrkes ekstensivt
  • Bunker af marksten findes der omkring 50 af. Ud over deres kulturhistoriske værdi, har de også betydning for mus og mindre rovdyr som Lækat, Brud, Ilder og Husmår
  • En varieret mosaik af ovenstående landskabselementer, som snor sig ind imellem hinanden. Det giver dyrearterne gode betingelser for at nyde godt af flere biotoper inden for kort afstand

Byudviklingen kan blive en udfordring for naturen ved Koldkær Bæk
Der sker rigtig meget byudvikling ved Koldkær Bæk, som muligvis vil medføre, at bækken og den omkringliggende natur med tiden bliver indeklemt. Den udvikling, som sker i disse år, har stor samfundsmæssig værdi, og har derfor helt naturligt højeste prioritet.

Forhåbentlig kan byudviklingen ske på en måde, så området omkring Koldkær Bæk fortsat kan indeholde lidt ‘vild natur’, med karakter af det åbne land, og ikke bliver til en friseret bypark.

 

Websited ‘koldkærbæk.dk’ drives på frivillig basis, uden nogen form for økonomisk støtte. Det foregår på amatør-niveau. Naturundersøgelserne startede i 2008. Området er defineret til Koldkær Bæk og hele det opland, der leverer vand til bækken. Ialt knap 1.000 ha. Se kort over området