En lille naturperle ved Skejby i Aarhus

Koldkær Bæk ligger kun 5 km fra Aarhus Centrum, tæt på Skejby. Et fint lille naturområde, som er ukendt for de fleste. Se kort over området.

Koldkær Bæk slynger sig naturligt gennem det fredede overdrev, tæt på Skejby ved Aarhus. 16-3-2016.

Koldkær Bæk slynger sig naturligt gennem det fredede overdrev, tæt på Skejby ved Aarhus. 16-3-2016.

 

På dette website, gives en beskrivelse af:

  • Området, som Koldkær Bæk gennemløber fra sine forskellige startpunkter til udløb i Egå
  • Dyre- og plantelivet – bl.a. Odder, Grævling, Hare, Agerhøne, Havørred,  Maj Gøgeurt og Hulkravet Kodriver
  • Fredninger – Har status af Overdrev samt omfattet af randzonebegrænsninger ved vandløb
  • Naturpleje (primært kvægafgræsning af de overdrev, som bække gennemløber)
  • Byudviklingen og de udfordringer det giver – se nedenfor

Hvad sker der lige nu
Der sker rigtig meget ved Koldkær Bæk, som muligvis medfører at bækken med tiden bliver et stykke indeklemt natur. Den udvikling, som sker i disse år, har stor samfundsmæssig værdi, og har derfor helt naturligt højeste prioritet. Forhåbentlig kan byudviklingen ske på en måde, så området omkring Koldkær Bæk fortsat kan indeholde lidt ‘vild natur’, med karakter af det åbne land, og ikke bliver til en friseret bypark.

  • Det Nye Universitethospital Aarhus er under opførelse. I øjeblikket er det en kæmpe byggeplads. Færdigudbygget vil det være arbejdsplads for ca. 10.000 medarbejdere. Hospitaltsområdets overfladevand fra tagflader og parkeringsplader, ledes via skybrudsdæmpende søer ud i Koldkær Bæk. Reststoffer fra tagbelægninger, biler og vejsaltning kan måske blive en udfordring for bækkens miljø.
  • Paludan Müllervej er helt færdig som 4-sporet vej. Den forventes at afvikle en stor trafikmængde.
  • Letbanen er også i fuld gang med etablering til Lisbjerg, som forventes at få 40.000 nye beboere
  • Agro Food Park udvider meget og vil på sigt omfatte ca. 3.000 arbejdspladser. Her sker forskning og udvikling indenfor Fødevaresektoren. Overfladevand, som forventes at blive ledt i Koldkær Bæk, kan muligvis give samme udfordringer, som beskrevet under DNU
  • Der er planer om en større forbindelsesvej fra Viborgvej til Det Nye Universitetshospital Aarhus

 

Websited ‘koldkærbæk.dk’ drives på frivillig basis, uden nogen form for økonomisk støtte. Naturundersøgelserne startede i 2008. Området er defineret til Koldkær Bæk og hele det opland, der leverer vand til bækken. Ialt knap 1.000 ha. Se kort over området